Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 5. února 2018

Společnost McKinsey & Company Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „McKinsey“, „my“ nebo „nás“) si jsou vědomy toho, že vaše soukromí je pro vás důležité. Zavazujeme se respektovat vaše soukromí a chránit vaše osobní údaje, což jsou jakékoli informace, které vás mohou identifikovat jako jednotlivce a které byly shromážděny prostřednictvím všech webových stránek nebo aplikací, které obsahují odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů (společně dále jen „webové stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje v souvislosti s webovými stránkami jakožto správci údajů. Další všeobecné informace o našich podmínkách a zásadách online naleznete v našich podmínkách používání.

Jaké informace shromažďujeme

Společnost McKinsey shromažďuje osobní údaje v určitých částech stránek, když se zaregistrujete nebo ucházíte o zaměstnání prostřednictvím portálu McKinsey Recruitment, přihlásíte se k odběru informačních zpravodajů a upozornění společnosti McKinsey, účastníte se našich absolventských aktivit prostřednictvím webové stránky Alumni Center, zaregistrujete se na konference a akce a/nebo se zapojíte do veřejných oblastí pro uživatele (jako jsou nástěnky, diskusní fóra a průzkumy). Osobní údaje shromážděné na jednotlivých webových stránkách se liší a mohou zahrnovat informace, které uvedete, jako je vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo a základní informace o vás, které se požadují od uchazečů o zaměstnání. Například přihlášením k odběru informačních zpravodajů nebo upozornění společnosti McKinsey souhlasíte s tím, že budete dostávat sdělení, ke kterým jsme se přihlásili, na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Prostřednictvím této e-mailové adresy vás bude kontaktovat pouze společnost McKinsey nebo její zástupci. Na tuto adresu budeme zasílat e-maily týkající se vaší registrace.

Můžeme také automaticky shromažďovat informace o zařízeních, které používáte k interakci s našimi webovými stránkami. Informace, které automaticky shromažďujeme, mohou zahrnovat IP adresu, identifikátor zařízení, internetový prohlížeč, a informace o procházení shromažďované na našich webových stránkách prostřednictvím souborů cookie, webových signálů, pixelových tagů, souborů clear GIF a dalších podobných technologií (společně dále jen „soubory cookie a jiné sledovací technologie“). Můžeme také automaticky shromažďovat informace o tom, jak používáte webové stránky, jako například to, co jste na webových stránkách vyhledávali a prohlíželi. Automaticky shromážděné informace budou propojeny s osobními údaji, které jste poskytli.

Použití informací

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být použity v případech, kdy k tomu máme výslovný souhlas, nebo pokud má společnost McKinsey ke zpracování takových informací oprávněný zájem nebo jiný právní základ.  V některých situacích může být vyžadováno shromažďování osobních údajů pro provoz webových stránek nebo poskytování určitých služeb nebo produktů. Společnost McKinsey využívá vaše osobní údaje k tomu, aby vyhověla vašim žádostem o informace, zpracovala vaše žádosti o účast na konferencích a akcích, přizpůsobila obsah, který si na webových stránkách prohlížíte nebo je vám zobrazován, vyhodnotila a vylepšila své služby, zasílala vám informační zpravodaje a upozornění, vybírala a vyhodnocovala uchazeče o zaměstnání, analyzovala výkon a fungování webových stránek, zveřejňovala vaše dopisy redaktorům nebo komentáře, předcházela podvodům, prosazovala naše podmínky používání, dodržovala všechny platné zákony a povinnosti týkající se firemního vykazování, prosazovala dohody společnosti McKinsey a uskutečnila jiné záměry, které můžete iniciovat nebo požadovat. Můžeme uchovávat všechny vaše osobní údaje ve spisu a používat je pro kontakt s vámi.

Společnost McKinsey může používat soubory cookie a jiné sledovací technologie prvních a třetích stran, které spravují naše webové stránky a naše služby a shromažďují analytické informace o tom, jak je používáte. Informace poskytované v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů týkající se souborů cookie se vztahují také na tyto jiné sledovací technologie. Pro více informací ohledně toho, jak používáme soubory cookie, nahlédněte do našich zásad o souborech cookie.

Naše webové stránky neshromažďují osobní údaje o vašich aktivitách online v průběhu času a přes webové stránky třetích stran nebo služby online. Z tohoto důvodu se na naše webové stránky nevztahují signály „zákazu sledování“ přenášené z internetových prohlížečů a po přijetí takového signálu neměníme žádné z našich postupů shromažďování a používání údajů.

Používání informací shromážděných prostřednictvím mobilních zařízení

V souvislosti s našimi mobilními aplikacemi může společnost McKinsey využít poskytovatele služeb třetích stran k analýze aktivity uživatelů, která neumožňuje identifikaci osob, a to k opravě chyb, sledování používání a zlepšení výkonu mobilních aplikací. Společnost McKinsey například dostává zprávy o souhrnném využívání a modelech procházení našich mobilních aplikací, včetně informací o typu použitého zařízení, zobrazených článcích a dalších událostech v našich aplikacích. Společnost McKinsey také dostává zprávy o některých chybách vyskytujících se v mobilních aplikacích. Žádný z těchto poskytovatelů služeb třetích stran neshromažďuje informace způsobem, jehož záměrem by bylo osobní určení konkrétního uživatele.

Navíc naše aplikace McKinsey Insights nabízí personalizovaný seznam doporučení (s názvem „Přehled pro vás“), který vás nasměruje na obsah společnosti McKinsey, o kterém si myslíme, že vás bude zajímat. Doporučení se zakládají výhradně na tom, co jste si prohlédli v aplikaci Insights. Jedinečný identifikátor uživatele, který je aplikací generován, pomáhá personalizovat vaše zkušenosti s aplikací a sleduje články, které jste si v aplikaci přečetli. Nesdílíme historii nebo trendy vašeho prohlížení s jinými uživateli nebo třetími stranami (tzn. osobami nebo subjekty, které nejsou přidruženými společnostmi nebo poskytovateli služeb třetích stran společnosti McKinsey).

Příjemci údajů a mezinárodní přenosy údajů

Osobní údaje shromážděné na webových stránkách mohou být čas od času převedeny dceřiným a přidruženým společnostem společnosti McKinsey a partnerům v naší globální organizaci, a rovněž našim poskytovatelům služeb třetích stran umístěným po celém světě, i v zemích, kde vám mohou místní právní předpisy poskytovat méně práv, než máte ve své vlastní zemi. Dále mohou být webové stránky zobrazovány a mohou mít hosting od společnosti McKinsey a našich poskytovatelů služeb třetích stran kdekoli na světě. Tam, kde je to vyžadováno zákonem, jsme zavedli právní mechanismy, které zajistí přiměřenou ochranu vašich osobních údajů, jež zpracovávají dceřiné a přidružené společnosti a poskytovatelé služeb třetích stran společnosti McKinsey, včetně přenosu vašich osobních údajů do jiných zemí, než je země, v níž pobýváte. Pokud si přejete získat více informací o těchto právních mechanismech, jež mohou zahrnovat standardní smluvní doložky Evropské unie, kontaktujte nás na adrese uvedené níže. Používáním kterékoli z webových stránek a poskytnutím informací na kterékoli z nich souhlasíte s takovým přeshraničním přenosem a hostingem těchto informací.

Společnost McKinsey nebude bez vašeho souhlasu úmyslně zveřejňovat nebo předávat (a podnikne přiměřené kroky k  zabránění neoprávněnému nebo náhodnému zveřejnění) vašich osobních údajů třetím stranám, ať již pro vlastní marketingové účely nebo pro jiné účely, s výjimkou následujících případů. Společnost McKinsey může poskytnout přístup k vašim osobním údajům poskytovatelům služeb třetích stran, které společnost McKinsey pověřila poskytováním služeb souvisejících s těmito webovými stránkami, a to za předpokladu, že tito poskytovatelé služeb třetích stran budou nejprve souhlasit s dodržováním přísné důvěrnosti těchto informací a poskytnutím stejné úrovně zabezpečení údajů, jako poskytuje společnost McKinsey.

Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran, kteří poskytují služby a funkce v našem zastoupení, abychom mohli podporovat naše interakce s vámi, například zpracovávání náborových materiálů, správa průzkumů nebo soutěží nebo komunikace s vámi. Tito poskytovatelé služeb třetích stran nesmějí používat nebo zpřístupňovat vaše osobní údaje ve větší míře, než jak je to nutné k provádění služeb naším jménem nebo splnění zákonných požadavků.

Kromě toho můžeme informace o vás zveřejnit:

  • pokud to o nás vyžaduje zákon nebo právní postup;
  • orgánům činným v trestním řízení nebo jiným vládním činitelům;
  • pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné protiprávní činnosti;
  • je-li zveřejnění nezbytné k ochraně životních zájmů nějaké osoby;
  • k prosazení našich podmínek používání;
  • k ochraně našeho majetku, služeb a zákonných práv;
  • abychom zabránili podvodům proti společnosti McKinsey, našim dceřiným společnostem, přidruženým společnostem a/nebo obchodním partnerům;
  • abychom podpořili audity, dodržování předpisů a funkce správy a řízení společností; nebo
  • pro dodržení veškerých platných právních předpisů.

Udržujeme procesy navržené k tomu, aby bylo zajištěno, že jakékoliv zpracování osobních údajů poskytovateli služeb třetích stran je konzistentní s těmito zásadami ochrany osobních údajů a chrání důvěrnost, dostupnost a integritu vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme dále zveřejnit nebo převést v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přidělení nebo jiného přenosu nebo nakládání s celým naším podnikem nebo kteroukoliv jeho částí.

Uživatelská fóra

Měli byste si být vědomi toho, že kdykoli veřejně zveřejníte informace online, mohou být tyto informace shromažďovány a využívány jinými osobami. Společnost McKinsey nenese odpovědnost za žádné kroky nebo zásady třetích stran, které shromažďují informace, které uživatelé veřejně poskytují v takových fórech na webových stránkách.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Společnost McKinsey může jako službu našim uživatelům poskytovat odkazy na webové stránky nebo informace třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte webové stránky. Takové odkazy nepředstavují ani nenaznačují souhlas, sponzorování nebo doporučení třetí strany, webových stránek třetích stran nebo informací na nich obsažených ze strany společnosti McKinsey a společnost McKinsey nebude odpovědná za jejich použití vámi. Takové použití se řídí podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů platnými pro tyto stránky.

Sociální sítě

Webové stránky vám mohou umožnit přihlášení a přidružení vašich účtů na sociálních sítích, včetně Twitteru, LinkedIn, Facebooku a YouTube, se společností McKinsey. Webové stránky také umožňují přihlásit se k účtu McKinsey pomocí určitých přihlašovacích údajů vašich účtů na sociálních sítích.

Přidružením účtu na sociální síti se společností McKinsey nebo přihlášením k účtu McKinsey pomocí přihlašovacích údajů vašeho účtu na sociální síti nám udělíte oprávnění k přístupu k informacím, které jste zpřístupnili na vašem veřejném profilu daného účtu na sociální síti. Informace dostupné na veřejném profilu se liší v závislosti na sociální síti a nastavení, ale mohou zahrnovat vaši e-mailovou adresu, skutečné jméno, profilový obrázek, pohlaví a polohu. Informace, které obdržíme z vašeho účtu na sociální síti, používáme v souladu s podmínkami používání sociální sítě a s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Informace o tom, jaké údaje jsou sdíleny se společností McKinsey a dalšími propojenými aplikacemi, naleznete v nastavení ochrany osobních údajů vašeho účtu na sociální síti, kde můžete spravovat údaje sdílené prostřednictvím vašeho účtu, včetně informací o vašich aktivitách prostřednictvím našich webových stránek.

Chcete-li od nás odpojit svůj účet na sociální síti, přečtěte si nastavení účtu dané sociální sítě a jejího poskytovatele.

Bezpečnost

Společnost McKinsey zavedla obecně přijímané standardy technické a provozní bezpečnosti k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím, úpravou nebo zničením. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci společnosti McKinsey a našich poskytovatelů služeb třetích, přičemž tito zaměstnanci a poskytovatelé služeb mají povinnost zacházet s těmito informacemi jako s důvěrnými. I přes tato opatření nemůže společnost McKinsey zaručit, že neoprávněné osoby nezískají přístup k vašim osobním údajům.

Zásady uchovávání údajů

Společnost McKinsey uchovává osobní údaje podle potřeby po dobu trvání příslušného obchodního vztahu. Můžeme uchovávat osobní údaje i po dobu delší, než je doba trvání obchodního vztahu, pokud je potřebujeme uchovávat, abychom se chránili před právními nároky, používali je k analýze nebo uchovávání historických záznamů nebo dodržovali naše zásady a rozvrhy správy informací. Pokud nás požádáte, abychom vaše osobní údaje vymazali, bude se společnost McKinsey snažit odstranit všechny výskyty informací v plném rozsahu. Pro žádosti o přístup, opravu nebo vymazání nahlédněte do části „Vaše práva“ těchto zásad ochrany osobních údajů.

Děti

Stránky nejsou určeny pro děti ve věku 13 let nebo mladší a společnost McKinsey úmyslně neshromažďuje ani neuchovává osobní údaje o osobách mladších než 13 let.

Portál McKinsey Recruitment Portal / náborový program McKinsey Recruiting / webové stránky Alumni Center

Prostřednictvím portálu McKinsey Recruitment se můžete ucházet o místo ve společnosti McKinsey nebo se zaregistrovat k programu McKinsey Recruiting, kde můžete být informováni o jakýchkoli potenciálních pracovních místech nebo o podobných příležitostech, které by pro vás mohly být zajímavé. Oznámení o ochraně osobních údajů při náboru popisuje podrobněji, jak společnost McKinsey a naše dceřiné a přidružené společnosti zpracovávají a chrání osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s náborovým procesem.

Pokud jste bývalým zaměstnancem společnosti McKinsey, můžete se připojit k absolventskému programu Alumni a mít přístup k webovým stránkám Alumni Center. Webové stránky Alumni Center jsou přístupné pouze současným a bývalým kolegům ze společnosti McKinsey a jsou na nich uvedeny relevantní podmínky. 

Vaše práva

Pokud je to umožněno místními právními předpisy, můžete mít právo přístupu k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, a to pro účely kontroly, úpravy nebo požadavku na vymazání údajů. Rovněž můžete mít právo požádat o kopii osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, a nechat opravit jakékoliv nepřesnosti týkající se vaší osoby. Za určitých okolností můžete také požádat o zastavení zpracovávání vašich osobních údajů.

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, kontrolu nebo opravu osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, nebo prodiskutovat, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na datasubjectrights@mckinsey.com. Z důvodu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti přijmeme odpovídající kroky k ověření vaší totožnosti, jako je vyžádání hesla a uživatelského ID, ještě před poskytnutím přístupu k jakýmkoli osobním údajům. Učiníme přiměřené pokusy okamžitě prověřit vaše požadavky, vyhovět jim nebo jinak na ně reagovat, jak může být vyžadováno platnými právními předpisy. V závislosti na okolnostech a požadavcích nám různými právními předpisy nemusí být povoleno poskytnout přístup k osobním údajům nebo jinak plně vyhovět vašemu požadavku; například v situaci, kdy poskytnutí vašich informací může zveřejnit totožnost někoho jiného. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za vyhovění vašemu požadavku, jak je umožněno platnými právními předpisy, a/nebo zamítnout vaše požadavky, pokud jsou zjevně neopodstatněné a/nebo přehnané nebo jinak nepřijatelné v souladu s platnými právními předpisy.

Dále, pokud je to umožněno místním platným právem, můžete mít právo podat stížnost u kompetentního orgánu na ochranu údajů.

Můžete se rovněž odhlásit ze seznamu příjemců e-mailů nebo z jakýchkoli registrací na kterékoli z webových stránek. Chcete-li tak učinit, buď postupujte podle pokynů na stránce webových stránek, na které jste tyto informace poskytli, přihlásili se k odběru nebo zaregistrovali, nebo nás kontaktujte na adrese uvedené v dolní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Podle odst. 2 bodu (c) paragrafu 1798.83 občanského zákoníku v Kalifornii společnost McKinsey nesdílí vaše osobní údaje se třetími stranami za účelem přímého marketingu těchto třetích stran.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie mladším 18 let a zaregistrovaným uživatelem kterékoli z webových stránek, kde jsou zveřejněny tyto zásady ochrany osobních údajů, dovoluje vám paragraf 22581 kodexu pro obchodní a odborné činnosti v Kalifornii požádat o odstranění obsahu nebo informací, které jste veřejně poskytli, a dosáhnout tohoto odstranění. K podání takové žádosti prosím odešlete e-mail s podrobným popisem konkrétního obsahu nebo informací na adresu privacy_information@mckinsey.com. Vezměte prosím na vědomí, že taková žádost nezajišťuje kompletní nebo úplné odstranění obsahu nebo informací, které jste zveřejnili, a že se mohou vyskytnout okolnosti, kdy zákon nevyžaduje ani neumožňuje odstranění, i když je o to požádáno.

Souhlas; změny zásad ochrany osobních údajů

Používáním těchto stránek souhlasíte se shromažďováním, používáním a ukládáním vašich osobních údajů způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany soukromí a jinde na webových stránkách. Vyhrazujeme si právo provádět čas od času změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Na tyto změny vás budeme upozorňovat aktualizováním těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud dojde v těchto zásadách ochrany osobních údajů k podstatným změnám, které zvyšují naše práva na používání osobních údajů, které jsme o vás dříve shromáždili, získáme váš souhlas buď e-mailem na vaši registrovanou e-mailovou adresu, nebo  zřetelným zveřejněním informací o změnách na našich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com